English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Spomeniško - varstveni projektni razpis

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, in sicer v dveh sklopih:

 • Sklop 1: Sofinanciranje izvedbe gradbeno obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih vsebin na kulturnih spomenikih (delež sofinanciranja do 50%);
 • Sklop 2: Sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih (delež sofinanciranja do 100%).
Rok za oddajo prijave je petek, 14. 9. 2007.
Na razpis se lahko prijavi lastnik objekta kulturne dediščine, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.

Predmet razpisa niso:
 • kulturni spomeniki, ki so v lasti občin;
 • kulturni spomeniki, ki so upravičeni do proračunskih sredstev na osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (»kulturni tolar«);
 • kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije;
 • objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik;
 • začasno razglašeni kulturni spomeniki.

 

Na kaj je treba biti posebej pozoren?

 

 • Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spada med upravičene stroške.
 • Stroški so upravičeni le, če:
  • bodo nastali od objave tega razpisa do roka za končanje projekta (31.10.2009),
  • so nujni za izvedbo projekta.
 • Vsaka vloga se mora nanašati na izključno en kulturni spomenik.
 • DDV se šteje za upravičen strošek, razen če je predlagatelj projekta hkrati izvajelc predlaganih del in je davčni zavezanec.
 • Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov.
 • Predlagatelj za posamezni kulturni spomenik lahko predloži le eno vlogo na sklop 1 in eno vlogo na sklop 2.

Celoten razpis je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si in v Uradnem listu RS št. 55/07.

 

Dodatne informacije: Mija Jemec, Center za razvoj Litija, mija.jemec@razvoj.si, 01 89 62 710.


Produkcija: Peternet