Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /var/www/vhosts/razvoj.si/httpdocs/class/DB.class.php on line 38 LAS Srce Slovenije :: Najava razpisov izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja
English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Najava razpisov izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja

18. marec 2011 - Izvajanje Programa razvoja podeželja 2007-2013 se je prevesilo v drugo polovico programskega obdobja. Konec marca bo objavljena nova Uredba o izvajanju ukrepov vseh štirih osi Programa razvoja podeželja. Z novo uredbo se bo dvignila stopnja sofinanciranja pri nekaterih ukrepih na do 85 % upravičenih stroškov. Zbrali smo ključne informacije o aktualnih razpisih ukrepov 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja:
  • Ukrep Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti (Ukrep 311) podpira naložbe v proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji, naložbe v infrastrukturo za obnovljivo energijo iz biomase in drugih obnovljivih virov energije, prodajne dejavnosti na kmetiji in storitvene dejavnosti na kmetijah. Upravičeni stroški so gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme, stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti in ostali splošni stroški. Najvišja stopnja sofinanciranja znaša do 70% upravičenih stroškov za naložbe v obnovljive vire energije in do 60% za ostale podprte naložbe.
  • Ukrep Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij (Ukrep 312) podpira naložbe v registrirana mikropodjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova oz. ohranjajo delovna mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva. Seznam podprtih dejavnosti je omejen saj razpis podpira samo določene dejavnosti. Najvišja stopnja sofinanciranja znaša do 70% upravičenih stroškov za naložbe v obnovljive vire energije in do 60% za ostale podprte naložbe.
  • Ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja (Ukrep 323) podpira naložbe v nepremično kulturno dediščino na podeželju (spomenik, spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina), muzeje na prostem in prostore za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja. Upravičeni stroški so gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme, nakup IKT opreme, postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov namenjenih za varovanje razstavnih eksponatov, ureditev lokacije naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine in njene okolice ob poti, v primeru ureditve in izgradnje tematskih poti ter ostali splošni stroški. Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore in tudi občine. Najvišja stopnja sofinanciranja znaša do vključno 85 % priznane vrednosti naložbe.
  • V pripravi je tudi drugi javni poziv za leto 2011 Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za izbor projektnih predlogov, ki se bodo pričeli izvajati v letu 2011. Predvidena stopnja sofinanciranja posameznih projektov znaša do 85 % upravičenih stroškov. Več o LAS Srce Slovenije si lahko preberete na spletni strani www.razvoj.si/las, kjer bo v aprilu objavljen drugi javni poziv za leto 2011.
Na Centru za razvoj Litija smo na voljo za dodatne informacije o aktualnih odprtih razpisih, pokličete nas lahko na 01 8962 710 ali nas obiščete na sedežu podjetja na Kidričevi 1 v Litiji.


Produkcija: Peternet