English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Označevanje projektov - obveznost nosilca in partnerjev LAS projektovS strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, smo bili opozorjeni na določila 106. in 107. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013, ki določata, da mora prejemnik v primeru neizpolnjevanja obveznosti vrniti že prejeta sredstva. Med izpolnjevanje obveznosti spada tudi označevanje naložbe, zato bodite pozorni, da označevalnih nalepk in tabel ne odstranite še vsaj 5 let po prejemu zadnjega izplačila. Odstranitev označevalnih tabel ali nalepk pomeni kršitev, ki se sankcionira, poleg vračila sredstev tudi s prepovedjo kandidiranja končnega prejemnika (prejemnikov) za tekoče in naslednje leto na ukrepe LEADER.
Med izpolnjevanje obveznosti spada med drugim tudi opravljanje sofinancirane dejavnosti še vsaj 5 let po zadnjem izplačilu , hramba dokumentacije, uporaba kupljene opreme in naložb izključno za namene, za katere so bila sredstva dodeljena. Tudi te kršitve se sankcionirajo z vračilom sredstev in prepovedjo kandidiranja.
V kolikor pride v roku 5 let do izrednih okoliščin ali višje sile, je potrebno o tem v roku 10 delovnih dni od nastanka okoliščin oz. od dne ko je stranka to zmožna storiti, o tem obvestiti Lokalno akcijsko Srce Slovenije, kot je to določeno v 107. členu. V tem primeru in kadar je to upravičeno, vračilo ni zahtevano.
V kratkem se bo pričelo letno izvajanje naknadnih kontrol s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje oz. drugih pristojnih služb..
Ugotovitve kontrolorjev v zvezi z zgoraj opredeljenimi kršitvami so merodajne in so podlaga za izvršitev vračila in izrek sankcij.
V primeru, da potrebujete nalepke za označevanje opreme oz. projektnih rezultatov nas obvestite na elektronski naslov: las@razvoj.si, da vam priskrbimo nove nalepke.


Produkcija: Peternet