English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Javni razpis za posojila podjetnikom v občini Domžale

16. junij 2011 - Občina Domžale obvešča samostojne podjetnike in male gospodarske družbe, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Domžale, da se lahko prijavijo na Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2011, ki je bil objavljen v Slamniku št. 7/2011, dne 3.6.2011 ter spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče/Razpisi. Rok za dostavo vloge je 24.06.2011 oziroma do porabe sredstev, če le-ta na podlagi prispelih vlog do tega roka ne bodo razdeljena, vendar najkasneje do vključno 28.10.2011.

Posojila se dodeljujejo v sodelovanju s Poštno banko Slovenija d.d.. Doba vračanja posojila znaša do 8 let, letna obrestna mera je tri mesečni EURIBOR + 0 %. Skrajni rok za črpanje odobrenega posojila je 15.12.2011. Posojila se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo in sicer za naslednje upravičene stroške:
  • stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa novih strojev in opreme,
  • stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Za pridobitev posojila zaprosite z vlogo, ki jo lahko dobite v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale www.domzale.si pod rubriko Vložišče/Razpisi. Vlogi morate priložite tudi ustrezno zahtevano dokumentacijo.

Dodatne informacije lahko dobite na Občini Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo na tel.št. 72-14-251.

Občina Domžale

Produkcija: Peternet