English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Objavljen javni razpis za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

Javni razpis za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: PRP 2007 - 2013) za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.

Do podpor so upravičena podjetja, ki so ob oddaji vloge registrirani kot:
1. samostojni podjetnik posameznik ali
2. gospodarska družba ali
3. zadruga.

Predmet podpore so naložbe v že registrirana mikro podjetja na podeželju, ki zagotavljajo
nova oziroma ohranjajo delovna mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva ter se naložba nanaša na opravljanje naslednjih dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS .t. 69/07):
1. področje C . Predelovalne dejavnosti; naslednji oddelki, skupine ali razredi:
- 28.21 (Proizvodnja peči in gorilnikov), 28.3 (Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev), 28.93 (Proizvodnje strojev za živilsko in tobačno industrijo), 31 (Proizvodnja pohištva), 32.91 (Proizvodnja metel in krtač) ter umetno kovaštvo,
- v kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih ali gozdarskih surovin tudi: 13 (Proizvodnja tekstilij), 14.1 (Proizvodnja oblačil, razen krznenih), 14.3 (Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil), 15 (Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov), 16 (Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) (razen 16.1 (Žaganje, skobljenje in impregniranje lesa)), 17 (Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja), 21.2 (Proizvodnja farmacevtskih preparatov),
2. področje D . Oskrba z električno energijo, plinom in vodo,
3. oddelek 55 . Gostinske nastanitvene dejavnosti,
4. oddelek 75 . Veterinarstvo,
5. področje P . Izobraževanje; naslednji razredi 85.10 (Predšolska vzgoja), 85.59 (Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje),
6. področje Q . Zdravstvo in socialno varstvo; naslednja oddelka 87 (Socialno varstvo z nastanitvijo) in 88 (Socialno varstvo brez nastanitve)),
7. podrazred 96.090 Čuvanje, oskrba in nega hišnih živali.

Upravičeni stroški so:

- Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
Gradbena in obrtniška dela so upravičena samo v primeru oddelka: 55 (gostinske in nastanitvene dejavnosti), 87 in razreda 85.10 (izobraževanje) ter podrazreda 96.090 (čuvanje, oskrba in nega hišnih živali).

- Usposabljanje za potrebe opravljanja dejavnosti.

- Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko
tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene
stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški
transporta, montaže opreme).

- Splošni stroški, ki so neposredno povezani z naložbo (kot so: honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,) do višine 10
odstotkov skupno priznane vrednosti naložbe.

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30.06.2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).

Splošni pogoji:
- Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007 -2013 mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in
dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni,
resnični in točni.
- Vlagatelj mora biti registriran v skladu z 67. členom Uredbe.
- Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
- Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim
popisom del in stroškovno opredelitvijo cen s strani odgovornega projektanta ter vsa
dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela morajo
biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
- Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
- Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec,
Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje,
Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper,
Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec,
Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo Mesto,
Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica,
Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje,
Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri.
- Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev oziroma povečanje števila zasedenih delovnih mest. - Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let.
- Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je
objavljen na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. Pri
poslovnem načrtu oziroma programu dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse
zahtevane priloge.
- Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije.
- Naložba mora biti ekonomsko upravičena (pozitiven finančni tok), kar mora biti razvidno
iz poslovnega načrta.
- Naložba mora biti izvedena izven kmetije.
- Objekt, ki je predmet naložbe mora biti v lasti vlagatelja. Kot last vlagatelja se šteje tudi
10 ali večletni najem objekta.
- Iz vloge mora biti razvidno, da podjetje z naložbo katero prijavlja za dodelitev sredstev,
ne presega kriterijev za mikro podjetja definirana po priporočilu Evropske Komisije
2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2.000.000 EUR prometa).
- Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo
biti skladni.
- Vloga mora biti popolna in doseči 40 ali več točk pri ocenjevanju. Od tega vsaj 25 točk iz
ekonomskega vidika naložbe.
- Vloga se posreduje tudi v elektronski obliki (prijavni obrazec (brez prilog) in poslovni
načrt oziroma program dela, v verziji, ki jo prepozna Word ali Excel 2000 ali novejši).

Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007 - 2013, je omejena kot sledi:
- najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 20.000 EUR,
- prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

Več o samem razpisu ter ostalih pogojih prijave na javni razpis si lahko preberete na naslednji povezavi kjer je objavljeno besedilo javnega razpisa, razpisna dokumentacija in ostali pripomočki za pripravo vloge:

http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=806 (klikni na povezavo)

Javni razpis je odprt do porabe sredstev.


Opozorilo:

Javni razpis se dopolnjuje z Javnim razpisom Slovenskega podjetniškega sklada za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi, saj sta razpisa medsebojno usklajena in hkrati objavljena v istem Uradnem listu RS. Tako se lahko večina mikro podjetij z največ 9 zaposlenimi, ki so izločena iz razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prijavi na razpis Slovenskega podjetniškega sklada in obratno.


Produkcija: Peternet