English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednja podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi, razen če podjetje ne izključuje ena od omejitev tega razpisa.

V skupino srednje velikih podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan 30.06.2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

V skupino malih podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan 30.06.2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

V skupino mikro podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan 30.06.2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:

 

opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007):
- področje A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
- oddelek 05 - Pridobivanje premoga,
- jeklarsko industrijo (skupina 07.1 - Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 - Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 - Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 - Litje železa; razred 24.52 - Litje jekla),
- oddelek 10 - Proizvodnja živil,
- oddelek 11 - Proizvodnja pijač,
- oddelek 12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov,
- skupina 16.1 - Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
- sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
- sektor sintetičnih vlaken.

 

sodijo v skupino mikro podjetij ter imajo sedež in delujejo izven naseljih s statusom mesta (skladno s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Ur.l. RS, št. 22/2000) in Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 121/2005)) in lahko sodelujejo na javnem razpisu za ukrep 312 - podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007):
- področje C – Predelovalne dejavnosti; naslednji oddelki, skupine ali razredi:
28.21, 28.3, 28.93, 31, 32.91 in umetno kovaštvo,
v kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih ali gozdarskih surovin tudi: 13, 14.1, 14.3, 15, 16 (razen 16.1), 17 in 21.2,
- področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in vodo,
- oddelek 55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
- oddelek 75 – Veterinarstvo,
- področje P – Izobraževanje; naslednja razreda: 85.10 in 85.59,
- področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo; naslednja oddelka: 87 in 88,
- podrazred 96.090 – Čuvanje, oskrba in nega hišnih živali.

so v težavah – podjetje je v težavah:
- v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
- v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci,
- ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

 

so za iste račune pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna,

so pridobila odobreno sofinanciranje na javnem razpisu za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008 (Ur. L. RS 81/2007),

 

imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,

podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,

so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 43/07), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,

 

so v preteklem obdobju 3 let, od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada.

Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške investicije nastale po datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme do 15.09.2008.

Vsi dogodki, povezani z izvedbo investicije (zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov), se morajo izvršiti po datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. V nasprotnem primeru celoten projekt ne bo upravičen do pomoči.

Višina sofinanciranja:
- za mikro in mala podjetja:
zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost investicije se upoštevajo neto zneski brez DDV,
maksimalna višina sofinanciranja je do 50% (30% osnova + 20% za mikro in mala podjetja) upravičenih stroškov začetne investicije,
podjetje mora zagotavljati vsaj 50% virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 20.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR.
- za srednje velika podjetja:
zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost investicije se upoštevajo neto zneski brez DDV,
maksimalna višina sofinanciranja je do 40% (30% osnova + 10% za srednje velika podjetja) upravičenih stroškov začetne investicije,
podjetje mora zagotavljati vsaj 60% virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 16.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR.
- za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta velja:
zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost investicije se upoštevajo neto zneski brez DDV,
maksimalna višina sofinanciranja je do 30% upravičenih stroškov začetne investicije,
podjetje mora zagotavljati vsaj 70% virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 12.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 95.000 EUR.


Pojem začetne investicije pomeni vlaganje v osnovna sredstva pri postavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku dejavnosti, ki pomeni uvedbo novega proizvoda/storitve, temeljito spremembo proizvoda/storitve ali proizvodnega/storitvenega procesa v obstoječem obratu. Nadomestne investicije niso dovoljene.

Upravičeni stroški so stroški:
- materialnih investicij in sicer stroški nakupa:
   - novih strojev,
   - nove strojne opreme in
- nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa:
   - nove programske opreme,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi proizvodi/storitvami ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju.

Med upravičene stroške spadajo še stroški povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces. To so stroški transporta in montaže opreme, ki je predmet sofinanciranja.

Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji izdelani vsaj v letu 2007 (razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Razstavni stroji, stroji namenjeni testiranju, sejemskim in drugim prireditvam ne spadajo med upravičene stroške investicije. Prav tako med upravičene stroške investicije ne spadajo merilna oprema in manjši premični stroji, katerih vrednost posamezne enote ne dosega 10.000 EUR ter pripomočki, orodja in poslovni informacijski sistemi.

Med upravičene stroške ne spadajo naložbe v zemljišča, zgradbe, opremo poslovnih in proizvodnih prostorov, pisarniško opremo, ostale nematerialne investicije in cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme. Med upravičene stroške tudi ne spada DDV.

Več informacij o samem razpisu in o ostalih pogojih za prijavo na javni razpis si lahko preberete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:
http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=267

Rok za predložitev vlog je: 07.04.2008


Opozorilo:

Javni razpis se dopolnjuje z Javnim razpisom Ministrstva za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, saj sta razpisa medsebojno usklajena in hkrati objavljena v istem Uradnem listu RS. Tako se lahko večina mikro, malih in srednje velikih podjetij z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi, ki so izločena iz razpisa Slovenskega podjetniškega sklada, prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in obratno.


Produkcija: Peternet