English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Konferenca CO2-NeuTrAlp v Termah Snovik

Snovik, 12. junij 2009 – V petek, 12. junija je v Termah Snovik potekala javna konferenca v okviru mednarodnega delovnega srečanja partnerjev na projektu CO2-NeuTrAlp (Neutral Transport for the Alpine Space ali Inteligentna mobilnost za alpski prostor). Na konferenci je bil predstavljen omenjeni projekt, strokovnjaki s področja trajnostne mobilnosti in okolju prijaznega prometa pa so predstavili nekatere primere s področja spreminjanja navad uporabnikov v prometu.

Javna konferenca, ki je bila del srečanja evropskih partnerjev projekta CO2-NeuTrAlp, je bila namenjena širši javnosti, saj v okviru projekta želimo ozaveščati ljudi o konceptu trajnostne mobilnosti. Udeležence je pozdravil podžupan občine Kamnik, gospod Rudolf Pfajfar, ki je poudaril, da se zavedajo problemov v zvezi s prometom v Kamniku in škodljivimi izpusti CO2 v okolje.

Vodilni partner projekta CO2-NeuTrAlp, prof. dr. Rainer Rothfuss, je predstavil projekt in izpostavil pomen trajnostne mobilnosti, ki jo tudi vlade evropskih držav prepoznavajo kot pomembno komponento pri dvigovanju kakovosti življenja. Mag. Janez Blaž iz Ministrstva za promet je predstavil sistem upravljanja javnega potniškega prometa v Sloveniji in poudaril, da na državni ravni pripravljajo projekte za izboljševanje stanja na tem področju. David Krivec iz podjetja Omega Consult je izpostavil strokovne podlage urejanja javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji, ob koncu pa je Jelka Babič iz Centra za razvoj Litija predstavila pilotni projekt Srca Slovenije in konkretne cilje, ki so si jih zastavili v okviru omenjenega projekta.

Gostitelj srečanja partnerjev je bil Center za razvoj Litija, ki pri projektu CO2-NeuTrAlp sodeluje kot eden od partnerjev. Center za razvoj Litija se je projektu priključil, ker spodbuja uravnotežen trajnostni razvoj z namenom postati pravi razvojni partner za dvig kakovosti življenja.

Projekt CO2-NeuTrAlp se izvaja v okviru transnacionalnega programa Alpine Space, ukvarja pa se z zmanjševanjem negativnih učinkov prometa s poudarkom na emisijah CO2, spreminjanjem navad uporabnikov v prometu ter z alternativnimi pogonskimi tehnologijami v prometu. Cilji projekta so zmanjšanje emisij CO2, povečanje uporabe obnovljivih virov energije, zmanjšanje prometne obremenitve cest in povečanje pomena javnega prometa, izboljšanje prometne varnosti in večja okoljska ozaveščenost javnosti.

Projekt CO2NeuTrAlp se osredotoča na okolju prijazno mobilnost, ki je izvedljiva s pomočjo obnovljivih virov energije. Glede na to, da je trenutno 98 odstotkov cestnega prometa v EU odvisno od fosilnih goriv, se pojavljajo vprašanja, kako lahko obnovljive vire lastne regije uporabimo v prometu, ne da bi škodili okolju, ukvarjamo pa se tudi z vprašanji o izvedljivosti uporabe biogoriv ali električne energije v javnem in zasebnem prometu.

V okviru projekta CO2-NeuTrAlp bo 15 partnerjev iz alpskih držav preizkusilo in predstavilo 12 pilotnih projektov, ki bodo prikazali, kako lahko mobilnost vstopi v dobo sončne energije.

Eden od pilotnih projektov se bo izvajal tudi v Srcu Slovenije, območju v osrednji Sloveniji, ki ima na področju mobilnosti posebno značilnost – močan vpliv glavnega mesta Ljubljane na dnevno migracijo na delo in v šolo. Glavni težavi sta prevladujoča uporaba zasebnih vozil, ki povzročajo prometne zastoje v prometnih konicah, in vpliv izpustov CO2 na okolje. Zato je splošni cilj projekta zmanjšati dnevno migracijo z zasebnimi vozili v Ljubljano in povečati uporabo javnega prevoza z uporabniku bolj prijazno ponudbo in izboljšanjem osveščenosti, začenši z mlajšo populacijo. S trajnostno mobilnostjo v tej regiji se bodo spopadli v okviru dejavnosti projekta CO2NeuTrAlp in prek izmenjave izkušenj med projektnimi partnerji iz regij, kjer sta trajnostna mobilnost in uporaba obnovljivih virov energije bolj razvita.

Ana Savšek

Glavne načrtovane aktivnosti pilotnega projekta v regiji »Srce Slovenije«, ki sledijo najsodobnejšim modelom, vključujejo oblikovanje študije izvedljivosti in poslovnega načrta za uvajanje alternativnih pogonskih tehnologij v javni prevoz; oblikovanje študije izvedljivosti za uvedbo različnih možnih sistemov, kot so »parkiraj in se pelji«, »parkiraj in kolesari« in »souporaba vozila«; ter priprava celovitega in intermodalnega koncepta mobilnosti za izbrana turistična območja in dnevno migracijo v Ljubljano. V okviru projekta se bodo izvajale tudi promocijske dejavnosti, kot so oblikovanje regionalnega spletnega portala ponudbe in povpraševanja po prostih mestih v zasebnih vozilih za dnevne migrante, boljša ponudba voznih redov javnega prevoza in uvajanje parkirišč z video nadzorom za kolesa. Pomembno vlogo v izvajanju in izmenjavi znanj ima lokalna izvedbena mreža (LIN), v kateri so vključene javne in zasebne interesne skupine.Produkcija: Peternet