English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Po opravkih čim večkrat peš

3. november 2017 - Občina Kamnik se je kot pilotna občina pridružila mednarodnemu projektu CityWalk, v okviru katerega bodo med občani spodbujali pešačenje po mestu in urejali varne pešpoti.

CityWalk je projekt programa Interreg Podonavje, v katerem sicer sodeluje dvanajst partnerjev, iz Slovenije (pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije) zgolj Občina Kamnik. Projekt, ki se je začel z letošnjim letom, bo trajal trideset mesecev, njegov glavni cilj pa je okrepiti trajnostne oblike mobilnosti, predvsem pešačenje.

Občina Kamnik je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije v sredo, 18. oktobra, organizirala prvo srečanje deležnikov projekta CityWalk, na katerega so povabili strokovno javnost in zainteresirane občane. Predstavili so jim projekt, njegove cilje in ključne aktivnosti ter vlogo Kamnika kot pilotnega območja, na katerem bodo preizkušene rešitve.

»Občina Kamnik želi s pilotno akcijo prispevati k zagotavljanju enakopravnih pogojev za pešačenje za vse ljudi, še posebej pa ranljive ciljne skupine. V sklopu projekta nameravamo oblikovati zemljevid, ki bo definiral pešpoti do glavnih funkcij mesta (pošta, zdravstveni dom, občina, šole…), priročnik ter vodnik za pešačenje v Kamniku ter različna spletna orodja, namenjena spodbujanju trajnostne urbane mobilnosti. Popisati in postopoma odpraviti nameravamo tudi nevarne točke na pešpoteh, predvsem tiste, ki so problematične za starejše, gibalno ovirane ali mamice z vozički,« pravi Katja Kunstelj z Občine Kamnik, ki je zadolžena za vsebinsko izvajanje projekta. Poudarila je, da je namen projekta spodbujati pešačenje, ki ni rekreativne narave, temveč oblika gibanja občanov pri opravljanju vsakodnevnih opravkov v mestu. Nabor predlogov je odprt, želijo pa si ukrepov, ki bi bili usklajeni z različnimi deležniki.

V nadaljevanju je dr. Matej Ogrin, projektni ekspert za promet, poudaril, da bi bilo zelo narobe, če bi se odločili za popolno prepoved prometa v mestu, in da se načrtovalci tovrstnih projektov velikokrat lotevajo s preveliko vnemo, ki ima pri ljudeh le nasprotni učinek. Prav tako ne pomagajo ukrepi (in denar) občine, če na spremembe niso pripravljeni občani, ki so jim taki projekti tudi namenjeni. Zato bo ključno pri projektu ozaveščanje. 

V razpravo so se vključili tudi nekateri povabljeni občani. Slišali smo lahko, naj projekt v ospredje ne postavlja le ranljivih skupin, torej otrok, starejših, mladih mamic … (te povečini že tako ali tako pešačijo), ampak vse pešce, da je treba s prometno vzgojo začeti v šolah in se vprašati, zakaj učenci v šolo ne hodijo peš, da so še marsikje težava šolske poti brez pločnikov ter da bo zelo pomembno definirati, za kakšno vrsto pešačenja gre. »Kamnik ima svoje geografske in urbanistične specifike, saj je zelo razpotegnjeno mesto, in ko smo enkrat v avtu, navadno večino opravkov opravimo z vožnjo. Ko pa smo doma, veliko stvari opravimo peš. A kaj bi radi spodbujali, pešačenje v trgovino ali pešačenje v službo? V tem primeru se mi zdi boljše kolesarjenje. Problem so tisti, ki se jim ne ljubi pešačiti, in menim, da bi ta projekt moral nagovarjati takšne,« je predlagal Sinan Mihelčič iz skupine Štajn arhitekti. 

Čeprav je bilo slišati, da je bilo podobnih projektov v preteklosti narejenih že veliko, prav tako so se pešačenju posvetili tudi v lani sprejeti Celostni prometni strategiji, pa velja evropski denar dobro izkoristiti in nevarne točke po mestu enkrat za vselej odpraviti.

Avtor besedila: Jasna Paladin
Vir: KAMNIČANKA, Časopis občine Kamnik, 3. november 2017, leto 2, številka 19, stran 3 (PDF)


Prvo srečanje deležnikov projekta CityWalk je potekalo na Občini Kamnik.


Deležniki projekta na prvem srečanju.Dr. Matej Ogrin sodeluje pri vsebinski imlementaciji projekta.


Slovenska zloženka pojekta CityWalk.


Produkcija: Peternet