English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Litija - občina trajnostne mobilnosti in dobrega življenja v Srcu Slovenije

24. april 2017 - Po dobrih 10 mesecih priprave je Občinski svet Občine Litija v četrtek, 20. aprila 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Občine Litija (CPS). S tem se je zaključilo zadnje dejanje strateškega načrtovanja, začenja se postopno izvajanje konkretnih ukrepov, ki bodo občanom in obiskovalcem občine omogočili izbiro bolj trajnostnih načinov potovanja.

CPS Občine Litija se je oblikovala v sodelovanju s ključnimi deležniki in zainteresiranimi občankami ter občani. Na štirih javnih razpravah in več delavnicah so tako predstavniki javnosti skupaj z izdelovalci CPS razpravljali o obstoječem stanju na področju prometa, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni prihodnosti, o ciljih ter prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. S podajanjem mnenj je tako javnost pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

V akcijskem načrtu CPS je predvidena množica ukrepov za izboljšanje in varnost kolesarjenja, javnega potniškega prometa, hoje, motornega in mirujočega prometa. Glavni nosilec ukrepov bo Občina Litija, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot so avtobusni prevozniki, policija, osnovne šole, gimnazija in vrtec, društva oz. NVO, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugi. Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove rešitve zaživele le z aktivno podporo in sodelovanjem občank in občanov ter obiskovalcev občine. Le-ti bodo namreč uporabniki novih rešitev in tisti, ki bodo z izbiro potovalnih načinov lahko dejansko naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse.

Kako lahko občanke in občani prispevajo k trajnostni mobilnosti v Občini Litija:
  • seznanijo se z vsebino CPS in aktivno podprejo izvajanje ukrepov v praksi: z dobro mero strpnosti in podpore v okviru svojih možnosti sodelujejo pri izgradnji nove infrastrukture, uvajanju novih prometnih ureditev in storitev;
  • seznanijo se s pravilno rabo novih prometnih rešitev - in kot udeleženci/ke v prometu novosti tudi na pravi način uporabljajo;
  • vse pogosteje vožnje z osebnim avtom nadomeščajo z drugimi načini potovanj;
  • če so lastniki/ce avtomobilov, se v okviru svojih možnosti odločijo za avtomobil, ki manj obremenjuje okolje;
  • aktivno sodelujejo pri ozaveščanju o trajnostne mobilnosti - s svojim zgledom prispevajo k izboljšanju varnosti v prometu in smo zagovorniki/ce trajnostne mobilnosti v svoji družini in v družbi;
  • spremljajo stanje, opozarjajo na pomanjkljivosti in predlagajo izboljšave za še varnejšo, cenejšo, dostopnejšo in učinkovitejšo mobilnost;
  • dejavnosti na področju trajnostne mobilnosti uporabijo za razvoj novih poslovnih priložnosti.
Celostna prometna strategija Občine Litija.pdf


Naslovnica brošure CPS Občine Litija.


Produkcija: Peternet