English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja »SIO 2016-2017«

4. november 2016 - Javna agencija Spirit je objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«.

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Cilj javnega razpisa:
Cilj javnega razpisa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.
Cilj javnega razpisa je prepoznanih 370 poslovnih idej in inkubacija 160 novih podjetij.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev SIO, z namenom izvajanja aktivnosti, opredeljenih v ZPOP-1 in Pravilniku za ciljne skupine v letih 2016 in 2017.

Javni razpis je razdeljen v tri sklope in sicer:
  • Sklop 1: Tehnološki parki,
  • Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,
  • Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.
Aktivnosti morajo biti dostopne vsem uporabnikom iz ciljnih skupin. Obdobje upravičenosti po tem javnem razpisu je od dneva oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2017.

Pogoji za sodelovanje:
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj, ki deluje kot SIO in je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda, ki v skladu z ZPOP-1 izvaja naloge in programe inovativnega okolja in je vpisan v Evidenco kot tehnološki park ali podjetniški inkubator ali univerzitetni inkubator najkasneje na dan pred objavo javnega razpisa. Več o ostalih pogojih najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev:
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je 3.200.000,00 EUR in sicer 2.700.000,00 EUR v letu 2017 ter 500.000,00 EUR v letu 2018.

Rok in način prijave:
Prijavitelj mora oddati vlogo v fizični obliki bodisi osebno bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko. Vloga mora vsebovati v razpisni dokumentaciji predpisane obrazce in priloge. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni skladno z navodili na obrazcih in navodili iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo na elektronskem nosilcu podatkov. Fizična in elektronska vloga morata biti enaki. 
Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.

Dodatne informacije:
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: sio@spiritslovenia.si z navedbo zadeve »Vprašanje SIO 2016-2017« . Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije Spirit, pod rubriko »Javni razpisi in naročila«. Razpisno dokumentacijo sestavljajo: besedilo javnega razpisa, navodila za pripravo vloge, merila za ocenjevanje, prijavni obrazci, vzorec pogodbe, zahtevek za sofinanciranje in obrazci za poročanje.Produkcija: Peternet