English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj podeželja v Srcu Slovenije tudi v obdobju 2014-2020

19. februar 2015 - LAS Srce Slovenije je bila med prvimi aktivnimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji, po šestih letih delovanja pa se uvršča tudi med najuspešnejše v državi. V proračunskem obdobju, ki se končuje, je bilo uspešno izpeljanih kar 83 projektov društev, podjetij, kmetov in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Hkrati je bilo na območje skupaj lansirano preko 1,8 mio evrov sredstev Leader in razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja.

Uspešni rezultati so Razvojnemu centru Srca Slovenije dobro izhodišče za novo programsko obdobje, saj se trenutno že pričenja snovanje novega lokalnega partnerstva LAS Srce Slovenije. Pri nas projekti ne nastajajo na papirju, temveč resnično nastajajo od spodaj navzgor – na temelju pobud ljudi, ki delujejo v realnem času in prostoru. Bolj kot sodelujemo, lažje jih uresničujemo.

Pomembnejši rezultati in učinki LAS Srce Slovenije 2008-2014:
 • 1.860.000 lansiranih sredstev LEADER in razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja
 • 32 v konzorcijsko pogodbo povezanih partnerjev iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja
 • 83 podprtih projektov v obdobju 2008-2013
 • 7 novih delovnih mest, posredno 33 novih delovnih mest
 • 19 registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 • 66 institucionalnih odjemalcev hrane s kmetij (vrtci, šole, domovi za starejše občane)
 • 3 vzpostavljena otroška igrišča in 1 pustolovski park
 • 3 opremljeni večnamenski društveni prostori
 • 12 urejenih sadovnjakov
 • 8 urejenih pohodniških in učnih poti
 • 155 postavljenih označevalnih in info tabel
 • 302 organiziranih usposabljanj, delavnic ali svetovanj z 2.300 udeleženci
 • 126 različnih izdanih kart, letakov, brošur, promocijskih materialov
 • 200.000 izdanih izvodov različnih gradiv
 • 25 novih turističnih programov
 • 13 novih prodajnih kanalov (spletne strani, tržnice, trgovine)
 • aktivna povezanost in sodelovanje med akterji na območju
 • uspešno delovanje javno - zasebnega partnerstva in izvajanje lokalnega razvoja
 • pridobljena znanja in kompetence nosilcev projektov za črpanje evropskih sredstev
 • večja prepoznavnost območja


Produkcija: Peternet