English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Objavljena javna razpisa za razvoj mikro podjetij in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti

Javni razpis za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske
politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v
nadaljevanju: PRP 2007 - 2013) za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki
prispevajo k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti
razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja
dohodka.


Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba ali zadruga.
Predmet podpore so naložbe v že registrirana mikro podjetja na podeželju, ki zagotavljajo
nova oziroma ohranjajo delovna mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva ter
se naložba nanaša na opravljanje naslednjih dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS .t. 69/07):
1. področje C . Predelovalne dejavnosti; naslednji oddelki, skupine ali razredi:
- 28.21, 28.3, 28.93, 31, 32.91 ter umetno kovaštvo,
- v kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih ali gozdarskih surovin tudi: 13, 14.1, 14.3,
15, 16 (razen 16.1), 17, 21.2,
2. področje D . Oskrba z električno energijo, plinom in vodo,
3. oddelek 55 . Gostinske nastanitvene dejavnosti,
4. oddelek 75 . Veterinarstvo,
5. področje P . Izobraževanje; naslednji razredi 85.10, 85.59,
6. področje Q . Zdravstvo in socialno varstvo; naslednja oddelka 87 in 88),
7. podrazred 96.090 . čuvanje, oskrba in nega hišnih živali.

Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven dejavne kmetije.
Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven naselij s statusom mesta
Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev oziroma povečanje števila zasedenih delovnih mest.
Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let.
Objekt, ki je predmet naložbe mora biti v lasti vlagatelja.
Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.

Upravičeni stroški so:
- Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska,
fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska,
ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela,
ureditev kanalizacije ter zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in
njihova montaža ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del). Gradbena in obrtniška dela so upravičena samo v primeru oddelka 55,
87 in razreda 85.10 ter podrazreda 96.090.
- Usposabljanje za potrebe opravljanja dejavnosti.
- Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko
tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene
stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški
transporta, montaže opreme).
- Splošni stroški, ki so neposredno povezani z naložbo (kot so: honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,) do višine 10
odstotkov skupno priznane vrednosti naložbe.

Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev po pravilih državnih pomoči po
pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
.-50 % upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov,
.-50 % upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007 - 2013, je omejena kot sledi:
- najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 20.000 EUR,
- prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

Rok za predložitev vlog se lahko pošiljajo do zaprtja javnega razpisa.

Prilagamo povezavo da spletne strani javnega razpisa, kjer si lahko ogledate celoten javni razpis in razpisno dokumentacijo:

http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=823
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tudi javni razpis
za ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Vlagatelj mora imeti sedež in opravljati dejavnost na kmetiji.
Kmetija mora biti dejavna in vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Vlagatelji so lahko kmetije z dopolnilno dejavnostjo,samostojni podjetnik posameznik,
gospodarska družba ali zadruga, ter je odgovorna oseba podjetja član kmetijskega gospodinjstva
in ima prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetije.

Predmet podpore so naložbe v:
1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji
2. proizvodne dejavnosti, povezane s predelavo proizvodov izven Priloge I k Pogodbi
in drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji (po Standardni klasifikaciji dejavnost 2008 (v
nadaljevanju: SKD 2008) oddelek 13,14,15,16 (razen 16.1), 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33 in razred 30.99),
3. pridobivanje energije za prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov (biomasa, sončni, vetrni in
vodni vir),
4. prodajne dejavnosti, povezane s proizvodnimi dejavnostmi na kmetiji
5. storitvene dejavnosti na kmetijah.

Prilagamo povezavo da spletne strani javnega razpisa, kjer si lahko ogledate celoten javni razpis in razpisno dokumentacijo:

http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=824


Za dodatne informacije v zvezi z javnima razpisoma se lahko obrnete na nas. V kolikor pa načrtujete prijavo na javni razpis pa vas lahko usmerimo na ustreznega podjetniškega svetovalca, ki vam bo pomagal pri pripravi vloge na javni razpis.


Produkcija: Peternet