English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Inovacijski vavčerji za podjetja na področju bivanjskih rešitev za starostnike

26. februar 2014 - Razvojni center Srca Slovenije kot slovenski partner projekta WIDER objavlja Razpis za WIDER inovacijske vavčerje. Cilj razpisa je izbrati primerne projekte slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki na inovativen način odgovarjajo na izzive novega nastajajočega trga novih izdelkov in storitev za starostnike. Z razpisom bodo podprti svetovalni vavčerji za projekte energetsko učinkovitih bivanjskih rešitev za starostnike. 

Datum objave javnega poziva: 26. februar 2014

Rok za oddajo vlog: podaljšan do 18. junija 2014 do 10. ure

Razpisna dokumentacija:Prijavni obrazci:Obrazci za poročanje: 
Vse aktualne informacije in morebitne spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene na tej spletni strani: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=1543

Dodatne informacije
lahko dobijo prijavitelji pri Razvojnem centru Srca Slovenije v pisarni na Kidričevi cesti 1 v Litiji, po telefonu 01 – 89 62 719 ali po e-pošti mija.bokal@razvoj.si.Dejstva o izvajanju inovacijskih vavčerjev

Projekt WIDER, pri katerem sodeluje Razvojni center Srca Slovenije kot partner, je namenjen spodbujanju podjetnikov k mreženju in iskanju konkretnih rešitev za vstop na nov perspektiven trg starostnikov, ki zelo hitro narašča in pridobiva na vrednosti. Del sredstev projekta je namenjenih podpori konkretnih projektov podjetij. Z inovacijskimi vavčerji želimo podjetja spodbuditi k iskanju novih znanj oz. svetovalcev izven svojih obstoječih poslovnih mrež.

Podjetja, ki želijo kandidirati na razpis za vavčerska sredstva, lahko izberejo svojega svetovalca med prijavljenimi svetovalci iz WIDER mediteranskih regij, ne nujno iz svoje regije. Seznam svetovalcev se bo dopolnjeval do konca aprila in je objavljen na WIDER spletni strani. Če bodo podjetja pri prijavi uspešna, bodo pridobila inovacijski vavčer za delo z zunanjim svetovalcem po svojem izboru. S tem bodo lahko svetovalci pomagali podjetjem pri njihovem razvoju in rasti.

Za zagon dejavnosti in spodbujanje inovacij na novih trgih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz WIDER partnerskih regij znotraj območja Mediteran je na voljo skupaj 350.000 EUR, od tega ima slovenski partner Razvojni center Srca Slovenije na voljo 50.000 EUR. Vrednost posameznega vavčerja je lahko med 5.000 EUR in 10.000 EUR.

Postopek izvajanja vavčerjev: 

Vsi partnerji projekta WIDER so prilagodili razpisne pogoje specifičnim ekonomskim in pravnim zahtevam svoje države in regije ter ga objavili na svojih spletnih straneh.

Prijave za inovacijski vavčer, skupaj z vsemi prilogami, morajo prijavitelji poslati partnerju projekta, Razvojnemu centru Srca Slovenije do 30. maja 2014. Pred tem je priporočljivo, da prijavitelj (MSP oz. potencialni kandidat za vavčer) in ponudnik svetovanj vzpostavita stik in se dogovorita o poteku izvajanja svetovalnih storitev za izvedbo projekta.

Partner projekta imenuje člane Lokalne inovacijske komisije (v nadaljevanju LIC) in Odbora za ocenjevanje, ki ga sestavljajo izvedenci s področij, kot so navedena v razpisnih pogojih. Vsi člani LIC in Odbora za ocenjevanje bodo podpisali sporazum o nerazkrivanju informacij. Odbor za ocenjevanje bo ovrednotil primernost inovacijskih vavčerjev, dokončno pa bodo ocenjeni projekti odobreni (s strani ELG) na WIDER inovacijskem sejmu v Anconi.

Vsa podjetja, ki bodo uspešno kandidirala na razpis, bodo podpisala skupaj s svetovalci in partnerjem projekta Pogodbo o podpori WIDER inovacijskega vavčerja. Partner projekta bo skupaj z LIC spremljal izvajanje odobrenih vavčerskih projektov, s čimer bo zagotavljal preglednost postopkov in namensko porabo odobrenih sredstev.

Podjetja bodo imela od podpisa pogodbe 6 mesecev časa, da izvedejo svoj projekt, v katerega bo aktivno vključen izbrani zunanji ponudnik svetovanj. Po zaključeni svetovalni storitvi bo predložilo podjetje Razvojnemu centru Srca Slovenije zahtevek za povračilo vavčerja skupaj z vso zahtevano dokumentacijo, kar bo podlaga za izplačilo.
Projekt WIDER se izvaja v okviru programa Mediteran in ga sofinancira Evropska unija.
Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad.

Produkcija: Peternet