English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Uspešno leto 2013: zgodba Srca Slovenije vsak dan bolj odmevna in prepoznavna

22. december 2013 - Srce Slovenije temelji na treh stebrih – podjetništvu, turizmu in okolju, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije je ob vključevanju zunanjih sodelavcev in uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov v letu 2013 izpeljala številne aktivnosti in okrepila moč znamke Srca Slovenije ter povečala njeno vrednost in prepoznavnost. Kaj vse se je dogajalo v letu 2013?

PODJETNIŠTVO
 • Na točkah VEM (Vse na enem mestu) v Litiji in v Mengšu se je letos registriralo 150 SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV (s.p.) in DRUŽB Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.). Izvedli smo 745 SVETOVANJ
 • V Mengšu smo odprli novo TOČKO VEM, kjer lahko potencialni in že delujoči podjetniki na enem mestu registrirajo svoje podjetje ter pridobijo koristne nasvete in informacije o aktualnih razpisih, sredstvih in izobraževanjih.
 • Izvedli smo 80 IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ, ki se jih je udeležilo preko 3.000 POSAMEZNIKOV.
 • Lokalna akcijska skupina (LAS) SRCE SLOVENIJE, ki jo upravlja Razvojni center Srca Slovenije, je letos z dodatnimi sredstvi, ki smo jih prejeli na podlagi uspešnosti, podprla šest projektov v skupni vrednosti 219.894 EUR. Od tega evropska sredstva znašajo 85%, preostali del pa so financirale občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji.
 • V MREŽO LOKALNE SAMOOSKRBE S HRANO, ki jo koordinira zadruga Jarina, je vključenih že 200 kmetij in 70 javnih zavodov (vrtci, osnovne šole, dom za ostarele). Doslej je bilo dobavljenih že 145 ton sezonskih pridelkov.
 • V sodelovanju z Občino Ivančna Gorica zadruga Jarina koordinira LOKALNO TRŽNICO V IVANČNI GORICI, na kateri svoje pridelke in izdelke prodaja že 90 domačih ponudnikov. Tržnica predstavlja možnost dodatnega zaslužka za kmete, podjetnike in rokodelce.
 • Sodelovali smo pri izvedbi programa PODJETNIŠTVO V SRCU, v katerega je bilo vključenih 46 mladih, starejših, brezposelnih, študentov, diplomantov, zaposlenih in že obstoječih podjetnikov. Štirje izmed njih so stopili na samostojno podjetniško pot.
 • Izvedli smo tri usposabljanja za rokodelce, ki se jih je udeležilo 110 posameznikov. Zaradi močne potrebe po njihovem povezovanju ustanavljamo MREŽO ROKODELCEV SRCA SLOVENIJE, ki bo prinašala nova delovna mesta in medgeneracijski prenos znanj in veščin.

TURIZEM
 • V starem mestnem jedru Litije se je odprla TURISTIČNA TOČKA SRCA SLOVENIJE, ki je namenjena informiranju obiskovalcev in promociji lokalnih litijskih ponudnikov, pa tudi turističnih atrakcij širšega območja Srce Slovenije.
 • Za turistični produkt KARAVANING PO SRCU SLOVENIJE smo s strani Javne agencije SPIRIT prejeli PRIZNANJE FINALIST SEJALEC 2013 za najbolj ustvarjalne in inovativne dosežke v slovenskem turizmu. V mrežo je vključenih že 18 avtodomarjem prijaznih gostiteljev. Organizirali smo promocijsko karavano za avtodomarje po območju, pripravljamo pa tudi promocijske materiale za tuje trge.
 • V sodelovanju z Občino Litija, Fakulteto za turistične vede Turistica in Institutom Jožef Stefan smo razvili MOBILNO APLIKACIJO E-TURIST, ki uporabniku na podlagi njegovih zanimanj pripravi prilagojen program z vključeno kulinarično ponudbo, zabavo, kulturnimi in naravnimi znamenitostmi ter ponudbo aktivnega turizma. V aplikacijo je vključenih 120 ponudnikov iz Srca Slovenije.
 • Izvedli smo dve prireditvi DAN KOLESARJENJA PO SRCU SLOVENIJE, ki se jih je udeležilo 130 kolesarjev. Zaradi dobrega odziva smo ponatisnili KOLESARSKI VODIČ »S KOLESI PO SRCU SLOVENIJE« s 32 kolesarskimi potmi različnih težavnostnih stopenj za treking, družinske, cestne in gorske kolesarje v skupni dolžini 1.448 km.
 • Organizirali smo IZOBRAŽEVANJA ZA TURISTIČNE PONUDNIKE o ključnih temah za kakovosten razvoj turističnih dejavnosti. Predavanj, ki so jih vodili priznani slovenski strokovnjaki s področja turizma, se je udeležilo kar 80 turističnih ponudnikov z območja.
 • Turistično ponudbo območja smo pod skupno znamko Srce Slovenije promovirali na 40 DOGODKIH PO SLOVENIJI IN TUJINI. Predvsem so bili odmevni SEJMI Narava-zdravje, Kamping&Karavaning, Conventa in Bonaca ter predstavitve ponudnikov v trgovskih centrih v Ljubljani, Kamniku in Logatcu.
 • Sodelovali smo pri razvoju in promociji DEŽELE KOZOLCEV, prvega muzeja na prostem s kozolci na svetu, ki je bil junija letos odprt v Šentrupertu.
 • Podprli smo nadaljevanje promocijske kolesarske akcije 211 LIPOVIH LISTOV ZA ZELENO SLOVENIJO, v okviru katere je ultramaratonski kolesar Radovan Skubic Hilarij prekolesaril vseh 211 slovenskih občin.
 • V KOLEDARJU PRIREDITEV za leto 2013 smo zbrali skoraj 400 glasbenih in plesnih prireditev, športnih dogodkov, festivalov in sejmov z območja Srce Slovenije.
 • Turistične ponudnike aktivno promoviramo na TURISTIČNEM PORTALU SRCA SLOVENIJE www.srce-slovenije.si/turizem in na FACEBOOK STRANI SRCA SLOVENIJE.

NAŠE OKOLJE
 • V sodelovanju z družbo JUB in Občino Dol pri Ljubljani smo odprli prvo ENERGETSKO PISARNO SRCA SLOVENIJE. Prebivalcem občin Srca Slovenije je na voljo brezplačno energetsko svetovanje o načinih gradenj in prenovi objektov, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, imajo pa tudi popust pri nakupu JUB-ovih izdelkov za ureditev fasad. Izkušen energetski svetovalec je izvedel pet strokovnih predavanj, ki so občanom na voljo brezplačno.
 • V Osredkah pri Dolu pri Ljubljani smo pomagali vzpostaviti VRT SRCA SLOVENIJE, na katerem svojo zelenjavo prideluje že 14 vrtičkarjev, ki nimajo možnosti za lasten vrt.
 • V okviru KONZORCIJA VRTCEV IN ŠOL SRCA SLOVENIJE, ki povezuje devet vzgojno-izobraževalnih institucij, smo izvedli 13 delavnic na temo lokalne samooskrbe, podjetništva med mladimi in turizma.
 • V programu GOZDNI VRTCI IN ŠOLE, ki smo ga zasnovali prav v Srcu Slovenije, je do sedaj sodelovalo že 22 šol in 18 vrtcev s podružnicami s preko 300 pedagoških strokovnih delavcev. Gozdnih delavnic se je udeležilo že 3.100 otrok. S tem spodbujamo ustvarjalnost pri otrocih in širimo idejo o pomembnosti preživljanja časa v naravi.
 • Spodbujamo inovativne projekte v lokalnih skupnostih, zato smo že tretjič organizirali Konferenco o inovativni lokalnih skupnostih, ki se je je udeležilo preko 100 udeležencev. Podelili smo PRIZNANJA ZA NAJBOLJ INOVATIVNE PROJEKTE V LOKALNIH SKUPNOSTIH, med katerimi so bili tudi projekti iz Srca Slovenije: Dežela kozolcev, Abrahamov ključ, ohranjanje tradicije oglarjenja v Oglarski deželi in prikaz preteklosti ob vodni učni poti Krašnja.
 • S pomočjo Razvojnega centra Srca Slovenije so bili izvedeni štirje družbeno koristni dogodki v okviru projekta ABRAHAMOV KLJUČ SRCA SLOVENIJE. Na Geossu so abrahami predsedniku države Borutu Pahorju izročili pleteno srce kot simbol prijateljstva.
 • Ukvarjamo se tudi s področjem UPRAVLJANJA PROMETA IN MOBILNOSTI. V sodelovanju z deležniki iz območja smo izoblikovali ideje za boljši razvoj javnega potniškega prometa, ureditve parkiranja, kolesarjenja, pešačenja in prostorskega načrtovanja v Srcu Slovenije.
 • Sledimo evropskim usmeritvam na področju učinkovite rabe energije in virov na delovnem mestu. Pridobili smo certifikat EVROPSKE ZELENE PISARNE, ki vzpostavlja zavest o okoljskih problemih med zaposlenimi.
 • Razvojni center Srca Slovenije je na mednarodni konferenci InterSymp 2013 v Baden-Badnu v Nemčiji prejel PRIZNANJE ZA IZJEMNE DOSEŽKE na področju sistemskega in trajnostne

Produkcija: Peternet