English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Javni poziv LAS Srce Slovenije za nabor projektov LAS za leti 2008 in 2009

 SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA

05.08.2008

 

V javnem pozivu za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leti 2008 in 2009 (sprejetem 30.05.2008 in objavljenem na spletnih straneh Centra za razvoj Litija, d.o.o. in vključenih občin, v nadaljevanju javni poziv) se spremeni:

- 1. točka poglavja II. Vlagatelji. Doda se stavek: Lokalne skupnosti niso upravičene do prijave na javni poziv.
- drugi stavek v poglavju VIII. Rok in način prijave se spremeni, tako da se glasi: Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke za projekte za leto 2008 do ponedeljka, 30. junija 2008 do 12. ure, in za projekte za leto 2009 do torka, 30. septembra 2008 do 12. ure.

Ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.
 

 

 

JAVNI POZIV

 

 

Na podlagi Metodologije in kriterijev za izbiro projektov LAS Srce Slovenije, ki jo je sprejel razvojni svet LAS Srce Slovenije na svoji seji, dne 18.3.2008, Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije objavlja:

Javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leti 2008 in 2009

 

 

 

Predmet javnega poziva:
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leti 2008 in 2009, ki predstavljajo izvajanje lokalne razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« (v nadaljevanju: LRS) v okviru Pobude LEADER (4. os Evropskega sklada za razvoj podeželja 2007-2013) za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

 

Roki za oddajo vlog:

- za projekte za leto 2008: do ponedeljka, 30. junija 2008 do 12. ure,

- za projekte za leto 2009 do ponedeljka, 01. septembra 2008 do 12. ure.

 

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji pri upravljavcu LAS (Saša Ceglar) po telefonu 01/896 27 13 vsak delavnik od 9. do 12. ure oziroma v pisarni v ponedeljek od 9. do 12. ure in v sredo od 9. do 12. in od 14. do 16. ure ali na e- naslovu sasa.ceglar@razvoj.si.

 

 

 

javni poziv (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razpisna dokumentacija (.pdf)

 

 

 

 

razpisna dokumentacija (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov (.pdf)


Produkcija: Peternet