English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delodajalci, vključite se v regijsko štipendijsko shemo

Obveščamo vas, da je RRA LUR objavila
Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2008/2009

PREDMET POZIVA je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2008/2009


Štipendija iz RŠS je sestavljena iz:

 • dela, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni oz. štipenditor v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip)
 • preostalo polovico pa zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju. Štipenditor lahko zagotovi sofinanciranje obveznosti delodajalca v višini do 40 % višine štipendije tudi s strani občin. Sofinanciranje je vezano na sedež podjetja v posamezni občini. Sredstva občin so sredstva iz proračunov občin in drugih virov.

POGOJI

Pravico do vključitve v RŠS, za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra imajo delodajalci, ki so pravne osebe zasebnega prava ali fizične osebe s sedežem ali prebivališčem na območju razvojne regije, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • ima sedež ali poslovno enoto na območju Ljubljanske urbane regije,
 • ima kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in perspektivnosti poklica ter je skladna z lokalno listo deficitarnosti poklicev v posamezni razvojni regiji,
 • kadrovska potreba je opredeljena v kadrovskem planu, ki ga podjetje priloži v prijavi na javni poziv,
 • zagotavlja sredstva za izplačilo štipendije iz RŠS za celotno dobo šolanja/ študija štipendista,
 • zagotavlja štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom oziroma najmanj za čas prejemanja štipendije,
 • ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti po 10. členu ZFPPod,
 • kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oziroma je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega podjetja ali kmetijskega gospodarstva. Pravice do vključitve v RŠS ne more uveljavljati delodajalec, ki je predhodno že pridobil pravice do vključitve v RŠS, pa ni izpolnjeval obveznosti, zaradi katerih mu je bila ta pravica odvzeta.

NAČIN PRIJAVE
Delodajalci se prijavijo na obrazcu »Prijavni obrazec – javni poziv«.

Prijavnemu obrazcu morata biti priložena:

 • navedba števila zaposlenih s kadrovskim načrtom za naslednja štiri leta,
 • izjava o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi štipendista po končanem štipendiranju (»Izjava« iz razpisne dokumentacije)

POSTOPEK IZBIRE
Komisija za štipendiranje bo odločala o pravici za vstop delodajalca v RŠS. Obravnavale se bodo le pravočasne in popolne vloge, prejete na naslov:


Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana


Prijave morajo biti v zaprti kuverti vidno označene z napisom »Prijava na javni poziv – Regijska štipendijska shema« in točnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.

Rok za prijavo je 30.5.2008 do 12. ure.


Povezava na prijavni obrazec: 
Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2008/2009

DODATNE INFORMACIJE
RRA LUR: 

01/ 306 19 14, 01/ 306 19 02
e-pošta: masa.resinovic@ljubljana.si ali lur@ljubljana.si


Produkcija: Peternet