English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kar 6 novih projektov

30. marec 2012 - Srce Slovenije bo v prihodnjih treh letih sodelovalo kar pri šestih novih projektih evropskega programa INTERREG IVC. Odobreni projekti so usmerjeni v krepitev in merjenje inovativnosti v lokalnih skupnostih (projekt IN-EUR), uporabo inteligentnih transportnih rešitev (projekt RITS-NET), samooskrbo s hrano (projekt LOC-FOOD), povečevanje kakovosti življenja starostnikov z uporabo inovacij (projekt INN.O.V.Age), podporo mladih mikro in srednje velikih podjetij (projekt YOUNG SME'S) in v povečevanje konkurenčnosti turističnih ponudnikov na območju Srca Slovenije (projekt Dante). Srce Slovenije bo tudi gostitelj nekaterih srečanj v okviru teh novih projektov.

Projekt »LOC FOOD - Lokalna hrana kot motor za lokalno podjetništvo«: Vse partnerske občine RPSS so se že v lanskem letu odločile, da je potrebno nadaljevati razvoj lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije, saj le to predstavlja veliko priložnost ne le za dostop do sveže hrane, ampak predvsem za povečanje zaslužka, nove zaposlitve in nove podjetniške priložnosti, ki jih lokalna samooskrba ponuja. RCL kot partner sodeluje v projektu LOCFOOD, ker si želi vzpostaviti še tesnejši stik z državnimi oblikovalci politik in ukrepov, da bi ti namenili ne le denar za promocijo z oglasi, temveč da bi oblikovali razpise za teren, ki bi bili namenjeni podjetnikom in kmetom kot spodbuda in pomoč za razširitev dejavnosti in aktivnosti na tem področju. Letos novembra bomo s tem namenom gostili tudi mednarodne partnerje in organizirali delavnico na temo možnosti in ukrepov za pridelavo in predelavo hrane v končne produkte. V okviru projekta se bo izdelala tematska regijska analiza na področju lokalne pridelave in predelave hrane v povezavi z malimi in srednjimi podjetji in vodnik dobrih praks z naborom priporočil.
 

Tudi v prihodnje bomo razvijali lokalno samooskrbo v Srcu Slovenije (foto: Matej Povše)

Projekt »YOUNG SME'S - Prenos dobrih praks za oblikovanje podpornih programov za mlada mikro in srednja podjetja«: Na evropski ravni se ugotavlja, da za številna novoustanovljena in mlada podjetja po treh letih ni razvitega podpornega okolja. To pomeni, da mlada podjetja ne potrebujejo podpore le za ustanovitev, ampak tudi podporne ukrepe v obdobju razvoja in rasti. Ker je situacija tudi v Sloveniji podobna, smo se vključili v projekt YOUNG SME's, ki je namenjen oblikovanju ukrepov za izboljšanje podpornega okolja malih in srednje velikih podjetjih med tretjim in petim letom delovanja. V projekt bomo vključili tudi slovenske nacionalne institucije, ki se ukvarjajo z razvojem in podporo mladim podjetjem. Projekt bo priložnost za nadgradnjo svetovalnih storitev VEM točk in s tem za kvalitetnejše podporno okolje za naša podjetja. Sprva bo potekalo izobraževanje podjetniških svetovalcev na seminarjih v tujini, v drugem delu pa bomo pozornost namenili implementaciji dveh izbranih primerov dobre prakse.

Projekt »INN.O.V.Age - Inovacije za dvig kvalitete življenja starostnikov na domu«: Ker v Sloveniji narašča število starostnikov, ki namesto v domu za starostnike ostajajo doma, smo se odločili, da se v projekt vključimo kot partner in skušamo prek mednarodnih partnerjev dobiti čim več znanja in dobrih praks, kako lahko sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije izboljšujejo bivanje starostnikov na domu. Pridobljena znanja bomo prenesli v slovenski prostor in tudi našim državnim institucijam pomagali k uporabi dobrih rešitev na tem področju.

Projekt »Dante - Digitalna agenda za nov turistični pristop v evropskih podeželskih in gorskih območjih«: Ker na našem območju pokritost z internetno povezavo še vedno marsikje ni zagotovljena, smo se vključili v omenjeni projekt z namenom seznanitve z dobrimi praksami v drugih partnerskih regijah s podobno problematiko ter jih skušati smiselno prenesti na območje Srca Slovenije. Glavni namen je, da poskušamo s tem povečati dostopnost turističnih ponudnikov območja Srce Slovenije, ki bodo z uporabo novih tehnologij lahko bolje povezani in se bodo lažje predstavljali ter komunicirali prek spleta. Izdelan bo tudi načrt implementacije IKT v turizmu, ki bo prilagojen značilnostim in potrebam občin Srca Slovenije.
 
V okviru novih projektov se bomo ukvarjali tudi z nadaljnjim razvojem turizma na območju Srce Slovenije
(foto: Primož Hieng)

Projekt »IN-EUR - Merjenje inovativnosti v evropskih regijah«: Kot veste je Srce Slovenije v lanskem letu dobilo nagrado za Inovativno lokalno skupnost. Ta nagrada je za nas potrditev, da na našem območju izvajamo inovativne projekte in aktivnosti, ki predstavljajo dobre prakse za celo Slovenijo. Ker si želimo to prenesti tudi v mednarodni prostor, smo se vključili kot partnerji v mednarodni projekti IN-EUR. V okviru tega projekta bomo spoznali izkušnje drugih držav ter na mednarodni konferenci v začetku naslednjega leta predstavili izkušnje našega območja. Skozi projekt bomo sodelovali pri razvoju modela za merjenje inovativnosti v lokalnih skupnostih ter razvijali in promovirali znamko Srce Slovenije, ki predstavlja inovativen model razvoja lokalne skupnosti.

V okviru projekta »RITS-NET - Regije za mrežo inteligentnih transportnih rešitev« bomo v sodelovanju z lokalnimi odločevalci ter s pomočjo mednarodnih izkušenj skušali izboljšati regionalne usmeritve na področju trajnostnega prometa ter uporabe inteligentnih transportnih rešitev, ki bi tako prebivalcem območja kot tudi obiskovalcem omogočali lažje načrtovanje potovanja in prevozov z javnim prometom.

Produkcija: Peternet