English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojne usmeritve središča Slovenije v letu 2012

31. januar 2012 - Razvoj in promocija lokalne samooskrbe, izobraževanja o malih komunalnih čistilnih napravah, spodbujanje tradicionalnih znanj in obrti, trasiranje kolesarskih poti, povezovanje ponudnikov aktivnega turizma, promocija dobrih podjetniških praks, razvoj znamke Srce Slovenije in vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže – to so usmeritve Razvojnega partnerstva središča Slovenije, kakor so jih določili župani občin, vključenih v partnerstvo.

Med temi je zelo pomemben razvoj in promocija lokalne samooskrbe v Srcu Slovenije, ki je eden od prioritetnih projektov na ravni subregije. V letu 2012 bomo izdelali promocijsko-izobraževalno gradivo in vzpostavili konzorcij šol Srca Slovenije, ki bo namenjen krepitvi sodelovanja šolskega, razvojnega in zdravstvenega sektorja. Izvedli bomo izobraževanja mladih, gostinsko-turističnih ponudnikov, kmetov in lokalnih prebivalcev in promovirali dobre prakse lokalne samooskrbe na dogodkih. S pridobitvijo projekta na razpisu Interreg bo več možnosti za izvajanje programa lokalne samooskrbe, z aktivnostmi bomo skušali vplivati tudi na spremembe lokalnih in nacionalnih politik na tem področju. Opravljali bomo tudi analitično in terensko delo s kmetijskimi gospodarstvi v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo.

Za predstavnike občin in prebivalce bomo izvedli izobraževanja na temo malih komunalnih čistilnih naprav, saj evropska in slovenska zakonodaja predvidevata, da je potrebno najkasneje do leta 2018 urediti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda tudi za individualne stavbe.

Izvajali bomo edinstven projekt v slovenskem prostoru, Abrahamov ključ Srca Slovenije. Ideja o praznovanju 50. letnice je prerasla v povezovanje lokalne skupnosti, podjetnikov, društev, izseljencev, domačinov ter slavljencev z različnih koncev Slovenije. Dodana vrednost projekta je v povezovanju in izmenjavi znanj posameznikov ter priložnosti za nove ideje in dejavnosti.

Nadaljevali bomo z delom z nosilci tradicionalnih znanj na območju Srca Slovenije, ki jih bomo animirali za aktivno sodelovanje, predstavljeni bodo na večjem dogodku Srca Slovenije, usposobili jih bomo za prenos znanja na mlajše generacije, poleg tega bomo izdali brošuro, v kateri bo predstavljena nesnovna dediščina tega območja in sami nosilci tehničnih znanj-tradicionalnih obrti. Oblikovan bo tudi skupen turistični program na temo nesnovne kulturne dediščine.

Dobre podjetniške prakse v Srcu Slovenije bomo predstavili na dogodku »Podjetniški dan Srca Slovenije«, kjer bomo vključili tako domače podjetnike in podjetja kot tudi študente in dijake ter podjetniške podporne institucije na območju.

V januarju smo dokončali koledar prireditev za leto 2012 z naslovom »Utrip prireditev v Srcu Slovenije«, ki zajema različne prireditve in dogodke 8 občin Srca Slovenije. Brošuro bomo razdelili med sodelujoče občine in tudi obiskovalcem na prireditvah.

Na področju turističnega in vsakodnevnega kolesarstva bomo s predstavniki kolesarskih društev in ponudniki sodelovali pri trasiranju kolesarskih poti na območju Srca Slovenije, pri pripravi novih turističnih programov za kolesarje, pri izdelavi skupnih promocijskih materialov za kolesarjenje itd. Izdelana bo celovita strategija kolesarjenja za območje Srca Slovenije ter izvedenih več izobraževalno-promocijskih dogodkov za osnovnošolce, starejše in ostale ciljne skupine.

Na področju aktivnega turizma bomo povezali zainteresirane turistične ponudnike, ki se ukvarjajo z nudenjem rekreacijskih aktivnosti. Izdelali bomo izobraževalni priročnik in učni načrt za aktivni turizem, izdelana bo tudi spletna stran in interaktivno spletno orodje za izobraževanje ter izvedeni lokalni promocijski dogodki.

Nadaljevali bomo tudi z razvojem in upravljanjem znamke Srce Slovenije, kjer aktivno deluje odbor za upravljanje znamke in Strokovno-upravljavski svet znamke, ki bo imenovan na srečanju v mesecu februarju. Z aktivnostmi želimo razširiti mrežo uporabnikov znamke in njeno pravilno uporabo ter hkrati njeno večjo prepoznavnost. V tem sklopu bomo v novembru organizirali konferenco Inovativna lokalna skupnost, kjer bodo predstavljene različne dobre prakse s področja inovativnosti na lokalnem nivoju. Program bo preko razpisa Interreg tudi mednarodno podprt, saj bomo naše izkušnje o inovativni lokalni skupnosti prenašali na ostale evropske partnerje. Nadaljevali bomo tudi z vsemi promocijskimi in komunikacijskimi aktivnostmi preko medijev, na ogledih dobrih praks, ob obiskih mednarodnih partnerjev v Srcu Slovenije ter na različnih dogodkih in konferencah.

Prav tako se bomo vključevali v nacionalne in evropske partnerske mreže s ciljem novih odobrenih nacionalnih in mednarodnih projektov in s tem izvedbo aktivnosti, ki so pomembne za naše območje. Pri tem bomo v pripravo projektov vključevali koordinatorje občin in različne deležnike z območja (društva, zasebnike, javne institucije). Izvedli bomo tudi izobraževanja za direktorje občinskih uprav.

Razvojnemu partnerstvu bo vso potrebno tehnično-administrativno podporo nudil Center za razvoj Litija.
 
 


Produkcija: Peternet