English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ivančna Gorica skupaj s Centrom za razvoj Litija aktivna v pripravi Lokalnega razvojnega programa

12. oktober 2011 - Center za razvoj Litija v sodelovanju z občino in predstavniki področij delovanja aktivno pripravlja Lokalni razvojni program za občino Ivančna Gorica. V septembru in oktobru so potekale štiri delavnice za pripravo nabora projektov za izvedbeni del programa, ki so bile dobro obiskane in so ponudile širok nabor potencialnih projektov.

Delavnice za področji turizma in kmetijstva se je udeležilo 19 udeležencev, ki so pripravili nabor projektov s teh dveh področij. Med največkrat izpostavljenimi turističnimi oz. kmetijskimi projekti je TIC Ivančna Gorica, ostali zanimivi projekti so vezani na ureditev rekreativnih kolesarskih poti po občini, zeliščarsko tržnico Srca Slovenije, športni center Stična, lokalno blagovno znamko za lokalne produkte, spletno stran za lokalno ponudbo, sonaravno pridelavo hrane, tečaj tujih jezikov za turistične akterje itd.

Delavnice za podjetnike se je udeležilo 12 podjetnikov oziroma predstavnikov podjetij iz Ivančne Gorice, ki so predlagali vrsto zanimivih projektov: od investicijskih (razvojni in gospodarski centri, regijski center za biomaso, razdelilna transformatorska postaja, prostori za najem in kasnejši odkup v obrtni coni itd.), do promocijsko-informativnih (podjetniški kolegij pri županu, podjetniško-obrtni sejem, predstavitvena podstran na občinski spletni strani) in izobraževalnih (ciljno šolanje učencev v skladu s potrebami podjetij).

Delavnice za področje okolja, prostora in infrastrukture se je udeležilo 10 udeležencev - delavcev občinske uprave, zadolženih za omenjena področja, komunalnega podjetja Grosuplje in predstavnikov pripravljalcev občinskega prostorskega načrta. Njihova naloga je bila kritična presoja vseh predlaganih projektov z vidika umestitve v sedanji oziroma bodoči občinski prostorski načrt, prispevali pa so tudi konkretne pripombe k posameznim projektom.

Zadnje delavnice za področje družbenega okolja se je žal udeležilo samo 8 udeležencev (predstavniki društev, šolstva, doma za starejše Grosuplje, zavoda Comett, Občine in Občinskega sveta), ki pa so pripravili zelo kakovosten nabor projektov s področja varstva ostarelih, dodatnih programov v vrtcih in rekreacijskih programov za ostale ciljne skupine, medgeneracijskega sožitja, investicij v vrtce in šole, predstavitve društev na občinski spletni strani itd.

Na osnovi prispevkov na delavnicah bo konec oktobra pripravljen osnutek izvedbenega dela Lokalnega razvojnega programa, ki ga bo pregledala in po potrebi dopolnila Razvojna akcijska skupina, imenovana za spremljanje priprave LRP. Hkrati bodo projekti točkovani v skladu s pripravljenimi merili in nato po prioritetah umeščeni v sam dokument. V tem času bomo opravili še nekaj osebnih intervjujev s potencialnimi nosilci projektov, kar bo zaokrožilo nabor projektov za vsa področja.

Vsem udeležencem delavnic se za njihovo konstruktivno sodelovanje najlepše zahvaljujemo in jih vabimo, da še naprej sodelujejo pri pripravi občinskega razvojnega dokumenta!
 
 
V Ivančni Gorici so v septembru in oktobru potekale štiri delavnice za pripravo nabora projektov za
izvedbeni del Lokalnega razvojnega programa

Produkcija: Peternet